Εξοικονόμηση κατ' οίκον

6947695260

Νέο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ'οίκον

Επιλέξιμες παρεμβάσεις.

1. Θερμομόνωση στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος και της πιλοτής.

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης(παντζούρια, ρολά, τέντες).

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.

Ενεργειακός στόχος του προγράμματος.

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.

Γενικές Προϋποθέσεις.

1. Να έχει χρήση ώς κατοικία.

2.Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κτιρίου δεν διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση του κτιρίου, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτίριο υφίσταται νόμιμα στο σύνολό του.

3. Να έχει καταταχθεί βάσει ΠΕΑ σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

4. Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Ειδικές Προϋποθέσεις για Πολυκατοικίες.

1.Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα).

2.Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του κτηρίου, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον.

3.Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο μέρος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

4. Πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 1,2 ή 3 τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτησιών, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους εμπίπτουν στην κατηγορία 4 εντάσσονται στην κατηγορία 3, και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας 4, εντάσσονται στην κατηγορία 4. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του. Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια.

Ωφελούμενοι - Ποσοστά ενίσχυσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

Ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία εισοδήματος.

Ανάλογα με το εισόδημα, και μέχρι 70%.

Επιπλέον, καλύπτεται από το Πρόγραμμα:

1.Το κόστος, που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.
2. Η αμοιβή του συμβούλου έργου.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250€ ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με μέγιστο τις 25.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής καθώς και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης του προγράμματος. Οι Ωφελούμενοι είτε αναλαμβάνουν την πληρωμή του υπολοίπου με ίδια κεφάλαια, είτε συνάπτουν δανειακή σύμβαση, εφόσον το επιθυμούν, για το υπόλοιπο ποσοστό του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου με 100% επιδότηση επιτοκίου. Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί καθόλου δάνειο, τότε ο Ωφελούμενος δεν λαμβάνει προκαταβολή, διενεργεί τις παρεμβάσεις και μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκόμιση των παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, υπολογίζεται ανάλογα με το εισόδημά του το ποσό της επιχορήγησης καθώς και το ποσό των ιδίων κεφαλαίων. Μετά την πληρωμή του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, εκταμιεύεται η επιχορήγηση με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Βασικά χαρακτηριστικά δανείου.

1.Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η δυνατότητα να τεθεί εγγυητής κατά την υποβολή της αίτησης.
2.Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα, πέντε ή έξι έτη.
3.Η απόσβεση του δανείου γίνεται με μηνιαία πληρωμή δόσεων και σταθερό επιτόκιο.

4.Δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση.

5.Σε περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης δεν επιτύχει τον τεθέντα ενεργειακό στόχο της αίτησης δεν θα καταβάλλονται τα κίνητρα του προγράμματος.

Διαδικασία υποβολή αίτησης - Βήματα Υλοποίησης.

1.Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://exoikonomisi.ypeka.gr.

2.Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε τράπεζα για να λάβει προέγκριση δανείου. Εφόσον την λάβει, απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί το 1ο Π.Ε.Α.

3.Για την ολοκλήρωση της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του 1ου ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Τέλος, επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτησή του το 1ου ΠΕΑ, καθώς και λοιπά δικαιολογητικά που θα απαιτούνται.

4. Εφόσον η αίτηση καταχωρηθεί ως «επιλέξιμη», γίνεται υπογραφή της δανειακής σύμβασης και εκταμίευση ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου.

5.Υλοποίηση παρεμβάσεων και έκδοση 2ου Π.Ε.Α.

6.Ο σύμβουλος έργου καταχωρεί στο σύστημα τα στοιχεία του 2ου Π.Ε.Α, τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων καθώς και τα στοιχεία των αναδόχων (ΑΦΜ, Επωνυμία, Τράπεζα, ΙΒΑΝ). Τέλος επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτησή του το 2ο Π.Ε.Α, τα παραστατικά δαπανών, και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων.

7. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης ελέγχονται από τον Δικαιούχο:

α)τα παραστατικά των δαπανών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων

β)η επίτευξη του ενεργειακού στόχου βάσει των στοιχείων του πρώτου και του δεύτερου πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης .

Δήμοι που εξυπηρετούμε άμεσα είναι οι εξής :

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΑΛΙΜΟΣ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΙΛΙΟΝ, ΝΙΚΑΙΑ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΡΕΝΤΗ, ΧΑΪΔΑΡΙ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΡΑΜΑ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΤΑΥΡΟΣ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΨΥΧΙΚΟ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΚΗΦΙΣΙΑ.